Nemčina skrytá v angličtine alebo “Groβmutter, bist du das?”

Ivan Kupka

 

“Ja blbec, prečo som sa len neučil angličtinu, ale nemčinu?” Nie, nie ste blbec. Ak takto niekto  o sebe hovorí,  znamená to dve veci:

1. Vie ako-tak po nemecky.

2. Potrebuje sa naučiť po anglicky, alebo sa v angličtine zlepšiť.

Dobrá správa je, že znalosť nemčiny nám v tom môže hodne pomôcť. A po čase, keď svojich bývalých spolužiakov angličtinárov dobehneme, zistia oni, že vedia iba jeden jazyk, a my dva. Počiatočná nevýhoda sa teda môže premeniť na výhodu.

 

Podľa údajov www.theethnologue.com je zhruba 60 percent anglickej slovnej zásoby príbuznej s nemčinou.  Predstavme si  týchto malých priateľov -  slová, ktoré sú v oboch jazykoch spríbuznené.

 

Lassen wir uns beginnen. Let us begin

 

  Predovšetkým sú to tí najpravejší príbuzní. Sú to napríklad slová  “Mutter – mother, Vater - father, Sohn- son, Schwester –sister”. Pochádzajú, ako mnohé iné slová, z rovnakého indoeurópskeho základu.

 Ďalšiu vrstvu podobných slov tvoria germánske slová. A ďalšiu slová, prevzaté do oboch jazykov z gréčtiny, latinčiny či francúzštriny. Či už je pôvod jednotlivých slov taký alebo onaký, hlavne si predstavme konkrétne príklady. A dajme si návod, ako demaskovať aj tie, ktorých príbuznosť sme nepredpokladali. Že načo nám to bude dobré? Naša anglická slovná zásoba sa rozšíri oveľa rýchlejšie, ako u niekoho, kto miesto nemčiny študoval jazyk kiswahili, poprípade čečenštinu.

Vezmime si najprv kráľov medzi slovami – slovesá. Uberme od takého nemeckého slovesa jeho koncovku a máme dosť veľlú šancu, že bude príbuzné s nejakým anglickým slovesom. Začnime s príkladmi:

 Beginnen – begin, brechen – break, trinken – drink, essen – eat, halten – hold, hoffen – hope,  laden – load, rennen – run, schwimmen – swim, sitzen – sit, streuen – strew, vergessen – forget, waschen – wash.   

Stačilo?

Teraz ďalšie slová: Brot – bread, Wasser – water, Freund - friend, Glas – glas, Schild - shield, Gras – grass.

 

Zvukové premeny a premeny v písaní slov

 

 Určite ste si všimli, že niektoré samohlásky či spoluhlásky podľahli určitým zmenám. Niektoré z týchto zmien sú pomerne pravidelné. Napríklad všimli ste si, ako sa mení nemecké “ch”? Prezradia nám to dvojice typu brechen – break, machen – make, Fuchs – foxs, Ochs – ox, Buch – book, Storch – stork, Koch – cook, Milch – milk.

Akým zmenám podlieha často nemecké  pf, ff ,alebo  f ? To vidíme na slovách Apfel - apple, Bischof - bishop, Pfeffer – pepper, Schiff – ship.

Nemecké z, tz, s, ss,  sa v angličtine často zmení na t. Príklady: Kessel - kettle, Salz - salt,  Katze  -cat, Herz - heart, Zinn - tin , Fuss – foot, zwo – two, zwōlf - twelve.

Naopak nemecké k v angličtine občas ostáva samo sebou, inokedy sa (prinajmenšom v písanej podobe slov) zmení na  c alebo ch ako v slovách Kaliko - calico,  Kapitän - captain,  Karpfen  -carp, Keller – cellar.   

Nemecké sch sa môže preobliecť do podoby  sh, ch alebo  s: Fisch -  fish,  busch - bush,  scharf - sharp,  Kutsche - coach.    

 

  Spoluhlásky d, t  sa v korešpondujúcich anglických slovách občas zmenia na typicky anglické “th”. Tak je tomu napríklad v slovách  Ding – thing, Denken – think, Wetter – weather, Bad – bath, danken – thank, Distel – thistle.      

  Neznelé “t” zasa môže využiť emigráciu do cudziny na to, aby sa zmenilo na znelé “d”: Garten – garden, trinken – drink, hart – hard, Brot – bread, Bett – bed.

 

 Uveďme si už len jeden príklad takejto pravidelniej zmeny. Nemecké “b” občas ostáva v anglických slovách nezmenené, občas však na seba berie podobu “f” alebo “v”, ako napríklad v slovách

haben – have, Kalb – calf, Weib – wife, Weber – weaver, Grab – grave, Rabe – raven, sieben – seven.     

 

Okrem pravidelných, očakávaných zmien samozrejme mnohé slová podľahli ďalekosiahlym zmenám. To ale nevadí. Naše podvedomie ich podobnosť aj tak často rozpozná.. 

  Uveďme si niektoré príklady: anglicky sa povie kôň horse, nemecky Pferd, ale aj  ... Ross. Horse a Ross majú spoločný germánsky základ, takisto ako aj holandský “ros”.

Porovnajme teraz slovesá  believe a glauben.  V starej angličtine existovalo slovo, ktoré malo tvar  belyfan, belefan, (nepíšem to úplne presne) čo je zmenené gelefan. Toto slovo  je príbuzné holandskému “geloven” a samozrejme aj nášmu  známemu nemeckému GLAUBEN.

 

Vymenujme si ešte pár slov, ktoré boli z germánskych jazykov prebrané do angličtiny pomerne nedávno. Kindergarten -19 storočie, iceberg -18 storočie (z holandského ijsberg),   zeitgeist - 19 storočie (z nemčiny).

 

 Ak hovoríme po nemecky plynne, poznáme aj hostí z opačnej strany chodníka. Nová vrstva anglických slov v nemčine – klicken, emailen, chatten  patrí k takzvanému “Denglish”. Tak Nemci označujú používanie anglických výrazov s nemeckou gramatikou.

 

  Falošní priatelia

 

 Nemecký Gift, teda  jed a  anglický gift. teda dar nám pri učení sa pomocou analógií určite nepomôžu. Nemecký mobilný telefón, čiže Handy  nie je v angličtine handy ale je to mobile phone či cell phone.  Pravdou však ostáva, že väčšina podobných slov bude pre nás niesť správu, že významy týchto slov sú podobné.

 

Jazyk nie sú len slová

 

  Rýchle osvojenie si slovnej zásoby je veľkou výhodou v štúdiu jazyka.  Na to, aby sme sa naučili jazyk, včak potrebujeme ovládnuť aj spôsob organizácie slov vo vete – gramatiku, a takisto výslovnosť. Tieto veci sa učíme hlavne čítaním a počúvaním.  A jedného dňa, keď nám bude nad slnko jasnejšie, že nemecké “Pizza” je niečo úpne iné ako anglické “pizza” a že “Telefon” a “telephone” znejú setsakramentsky rôzne, budeme na tej najlepšej ceste, ovládať oba jazyky. Viel Spaβ beim Lernen.