˙
˙

LANGUAGES, LANGUES, SPRACHEN, IDIOMASJAZYKOV? STR?NKA


˙˙ Vitajte!˙ T?to str?nka je ur?en? v?etk?m z?ujemcom o efekt?vne zvl?dnutie jazykov.
˙˙ Tie? ?itate?om knihy Martina Abela "Chcete ?spe?ne ?tudova? jazyky?",˙ pre ktor?ch
˙˙ tu uv?dzam adresy na internete, t?kaj?ce sa jazykov. Tie v knihe s?˙ zastaral? - za dva
˙˙˙ roky internet pokro?il vpred!


˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ?l?nky o ?t?diu jazykov.

Tieto a ?al?ie ?l?nky Ivana Kupku mo?no n?js? aj na adrese internetov?ho magaz?nu http://www.inzine.sk

˙˙˙˙˙ 1. Ako si vybra? jazyk? Pre dospel?ch ?tuduj?cich.

˙˙˙˙˙ 2. Ako vybra? jazyk pre na?e deti?

˙˙˙˙˙ 3. Ako dosiahnu? na?e jazykov? ciele?

˙˙˙˙˙ 4. V?slovnos? a slovn? z?soba.

˙˙˙˙˙ 5. Mimoriadne ??inn? taktiky ?t?dia.

˙˙˙˙˙ 6. ?tudijn? met?da pre n?s.

Pl?nujete dovolenku v Taliansku?Talianske minimum za dve hodiny
˙
˙

APR?L 2001.˙ Novinky: Do surfovania s angli?tinou pribudli 2 diely, tu s? v?etky

dosia? uverejnen?:˙ SURF1 , SURF2 , SURF3 . Chzst?m aj ?al?? men?? klub, mo?no u?

o mesiac, m??ete h?da?, z ak?ho jazyka....

 

 

Mesa?n? pr?spevky od augusta 2000:.

Augustov? list . S? na ?om ?vahy o tom, ako zvl?da? viacero jazykov naraz.

˙Septembrov? list. hovor?˙ o l?ske k franc?z?tine, scen?roch na sieti,˙ o diev?atku u?iacom sa

??ta? po anglicky a tak.

Okt?brov? list.˙ ?tudova? jazyk 60 hod?n do t??d?a? Ako n?s ovplyv?uje telka.

Linky na str?nky anglick?ch, franc?zskych a nemeck?ch telev?zi?. Rozhlas - spr?vy v 40 jazykoch.

Novembrov? list:˙ Slovn?k zadarmo. Konkr?tnos? jazykov?ch cie?ov,˙ podvedomie.

Monaco a Mn?chov. Venujem sa franc?z?tine. Viccek - ma?arsk? link.
˙

December 2000:Viano?n? dar?ek˙ - anglick? klub:˙˙˙ Anglick? klub

Janu?r 2001: Anglick? klub m? mlad?ieho brata :˙˙˙ ?panielsky klub

Febru?rov? l?sto?ek, rozbehnutie seri?lu "Surfujeme˙ s angli?tinou". ˙

Od marca uverej?ujem mesa?ne nov? diely "Surfovania s angli?tinou". Ob?as bude aj nejak? nov?

klub, ?i l?sto?ek.
˙
˙
˙
˙
˙

JAZYKY˙

˙˙˙ Angli?tina˙

Nem?ina˙

Franc?z?tina˙

?paniel?ina˙

Talian?ina˙

Ru?tina˙

Umel? jazyky˙

In?˙


˙
˙
˙
˙

PRAKTICK?˙

?t?dium, kurzy˙

Cestovanie˙

U?ebnice˙

Freeware˙

 


˙

˙˙˙ Aktualizovan? 14.˙ 4. 2001. .˙˙˙ Ivan Kupka˙ alias Martin Abel